PROČ JE POTŘEBNA VÝVINUTÁ TECHNOLOGIE?

Akumulace velkého množství organického a komunálního tuhého odpadu je jedním z nejnaléhavějších ekologických a ekonomických problémů moderního světa. Likvidace komunálního tuhého odpadu na skládkách vede nejen k odstranění cenných pozemků z používání, ale i k vystavení okolních oblastí rizikům životního prostředí. Současně s ohledem na světový trend rostoucích nákladů na energii je komunálního tuhého odpadu považován za obnovitelný zdroj energie. Průměrná kalorická hodnota tříděného odpadu je 2600-2900 kcal / kg, což je srovnatelné s výhřevností rašeliny.

JEDINEČNOST VYVINUTÉ TECHNOLOGIE

Tradiční technologie přímého spalování jsou zaměřeny na zlepšení energetické účinnosti, nikoliv na zvýšení bezpečnosti životního prostředí. Přísnější environmentální požadavky na emise do ovzduší na celém světě vedly k potřebě nalézt nové metody tepelného zpracování komunálního tuhého odpadu. Hlavním a charakteristickým rysem zařízení vyvinutého naší společností ve srovnání s analogy existujícími na světě je nová metoda spalování. Technologické vlastnosti umožňují recyklaci odpadu bez dodatečných zdrojů energie s emisemi, které jsou výrazně nižší než povolené emise. Teplo výfukových spalin z pecí může být použito k výrobě horké vody, páry a / nebo elektrické / tepelné energie.

NEJNOVĔJŠI NAVRH SPOLEČNOSTI!

Nejnovější vývoj společnosti je pilotní jednotka pro tepelné zpracování komunálního tuhého odpadu o výkonu 350 kW / h a výkonu 200-250 kg / h.

установка утилизационная презентация 1

Pec byla určena k recyklaci tříděných komunálních odpadů pomocí spalování při teplotě 900 – 1100 ° С.
Spalování pece je splněno po dobu 20-30 minut při použití motorové nafty v množství až 15 litrů a následně proces hoření pokračuje bez spotřeby paliva. Pro ovládání pece (přívod vzduchu, poloha vrat, zdvihací středisko) se nepoužívá více než 7 kWh elektrické energie.

Pro nabíjení surovin v peci je možné použít libovolnou konstrukci potřebnou pro konkrétní věci (dopravník, přeskakování, atd.). Tepelná energie spalovacích produktů může být použita v horkovodní nebo parní regenerační kotel, sušárna.

ETAPA PŘEPROVÁDĚNÍ PROJEKTU

Byla vytvořena experimentální průmyslová základna pro vývoj, zlepšování a testování nových vzorků tepelných zpracovatelských komplexů pro pevný odpad.

Byla vytvořena zkušební jednotka o výkonu 350 kW, která umožňuje efektivní spalování tuhého komunálního odpadu bez další spotřeby paliva v důsledku integrovaného využití pyrolýzy, zplyňování a přímého spalování.

Byla vyvinuta řada technických opatření ke zvýšení tepelné kapacity komplexu na 10 MW nebo více.

Integrovaný systém technologického komplexu s výkonovým zařízením k výrobě elektrické energie je ve fázi návrhu.

KONKURENČNÍ VÝHODY

Nově příležitostí

Naše technologie otevírají nové technické, ekonomické a environmentální příležitosti a poskytují racionální řešení pro všechny zúčastněné strany.

Efektivní využití tuhých komunálních odpadů

Využití tuhých odpadu, včetně odpadů s vysokou vlhkostí bez předběžného sušení.

Efektivní zdroj alternativní energie

Používání tuhých odpadu jako nosiče energie pro získání vlastní tepelné a/nebo elektrické energie.

Technologie životního prostředí

Vysoký obsah kyslíku v odpadních plynech poskytuje výrazně nižší obsah znečišťujících látek ve spalovacích produktech.

Ekonomičnost a jednoduchost

Nízké provozní náklady. Zařízení má nízkou spotřebu vlastní potřebu energie a je také snadné v udržovaní.

Samostatný proces pece

Není třeba používat dodatečnych nosicu energii k využití tuhých odpadů.

Snadné použití

Pro naplnění surovin do pece lze použít jakýkoli návrh potřebný pro danou surovinu;

Modulární uspořádání

Existuje možnost modulárního sestavení komplexu využití požadované kapacity a kapacity v závislosti na objemu výroby.

Dodržování norem

Zařízení splňuje nejpřísnější environmentální normy a technické normy Evropy, Ruska a Ukrajiny.

OBLASTI POUŽITÍ NAVRHU

Spalovací zařízení;

Podniky sběru a komplexního zpracování třídění komunálního odpadu;

Malá energetika.

ÚČINKY VPROVÁDĚNÍ NAVRHU

Ekonomické:

  • Snížení nákladů na likvidaci odpadů;
  • Výroba levné tepelné a elektrické energie pro vlastní potřebu;

V oblasti ochrany životního prostředí:

  • Snížení emisí znečišťujících látek, snížení množství odpadu;
  • Snížení ekologických poplatků a pokut.

Ve vztahu k obyvatelstvu:

  • Zvyšování pověsti společnosti, vytváření příznivého veřejného mínění;
  • Snížení stížností obyvatel na státní kontrolní orgány.

OBRANA INTELEKTUALNÍ VLASTNICTVÍ

Patent “Zařízení pro spalování pevného paliva” (RU), 12.08.2004, 2276309, MПK F23G5 /14.
Patent “Zařízení pro spalování odpadů” (RU), 17.03.2008, 2387925, МПК F23G5/00.
Patent “Metoda pro spalování pevného paliva” (RU), 17.03.2008, 2398997, МПК F23G5/00.
Patent “Zařízení pro spalování pevného paliva” (RU), 1.07.2004, 2275552, МПК F23G5/14.
Patent “Zařízení pro spalování pevného paliva” (UA), 11.08.2004, 20040806726, МПК (2006) F23G5/14.
Patent “Zařízení na spalování odpadů” (UA), 04.02.2008, a200801428 МПК F23G 5/00 F23G 5/027 (2006,01) F23B 60/00 B09B 3/00.
Patent “Metoda pro spalování pevného paliva” (UA), 04.02.2008, a200801404, МПК (2009) F23G F23G 5/00 5/027 F23B 90/00.
Patent “Zařízení pro spalování pevného paliva” (UA), 30.06.2004, 20040605178, F23G5/027.
Byla podána žádost o registrace mezinárodní patenta „Zařízení pro spalování odpadů“ 02.07.2014 Mezinárodní patentová přihláška č. PCT/UA2014/000069.