PROČ JE POTŘEBNA VÝVINUTÁ TECHNOLOGIE?

Každý rok, jak v naší zemi, tak v zahraničí, stále častěji roste problematika využití produkčního odpadu a potřeba hledat dostupné alternativní zdroje energie. A každá země čelí problému vlivu výrobních procesů na životní prostředí a v důsledku toho vzniká otázka zpracování odpadu z této výroby. Proto byli zaměstnanci naší společnosti pověřeni otázki: na jedné straně k vytvoření progresivní a vysoce efektivní zařízení z výroby elektrické energie, a na druhé straně, šetrná k životnímu prostředí technologie pro využití odpadů drůbežích farem, dobytčích farem, masokombinátů, hygienické-veterinární podniků a malo a velkoobchodní sítí.

Projektový úřad společnosti pracoval dvanáct let na návrhu pece pro spalování organického odpadu. V průběhu let několik generací pecí úspěšně navrhl a uvedl do provozu projektový tým. Poslední vzorek pece úspěšně funguje po dobu 2 let. Tento využitní komplex vykazuje vynikající výsledky v procesu tepelného zpracování organického odpadu.

PROČ ROZVINUTÁ TECHNOLOGIE JE JEDINEČNÁ?

Hlavním a charakteristickým rysem zařízení vytvořeného naší společností od analogů existujících ve světě je použití nové metody spalování. Zásadní význam spočívá v tom, že proces spalování probíhá bez dodatečných zdrojů energie s úrovní emisí, která je značně pod povolenou úrovní. Kromě toho teplo výfukových spalin z pecí může být používáno k výrobě horké vody, páry a/nebo elektrické/tepelné energie.

NEJNOVĔJŠI NAVRH SPOLEČNOSTI!

Nejnovějším navrhem společnosti je pec s nastavitelným výkonem od 200 kW do 1 MW.

Pec ПУ-250/350 je určen pro použiváni kostí, mrtví drůbeže a hospodářských zvířat, jakož i ostatní odpad z farem drůbeže, kombinatů velkochovu hospodářských zvířat, komplexu na zpracování masa, veterinární a sanitární zařízení a rozvodných sítí spalováním při teplotách nad 1250°C.
IMG_0099 копия

Nastavitelná kapacita pece je od 200 kW do 1 MW s produktívitou 100 až 450 kg / h odpadu (v závislosti na vlhkosti výchozího materiálu). Vznítí troubu 20-30 minut pomocí motorové nafty v množství do 15 litrů, proces spalování probíhá bez spotřeby paliva. Spotřeba elektrické energie pece (přívod vzduchu, řídicípatki, řídicí centrum výtahu) se není větší než 7 kW.

Pro zavádění suroviny do pece může být použita jakákoliv vhodná konstrukce pro konkrétní surovinu (dopravník, lyžařský krmivo apod.). Výhodně pec používat v kontinuálním cyklu, zastavení ji na prevenci není více než 1 krát za tři měsíce, ale ne méně než jednou za každých 12 měsíců.

Tepelná energie produktů spalování může být použita v kotli na horkou vodu nebo rekuperaci páry, v sušárně nebo pro výrobu elektřiny.

Spalovací proces probíhá bez jakýchkoliv dalších zdrojů tepla (motorová nafta se používá pouze v krátkém časovém zapálení pece, a pak se proces spalování probíhá v režimu autonomní generace) z vytvoření lehké těkavé produkty, které poskytují vysokou úplnost spalování a čistotu spalin v oblasti životního prostředí, což se potvrzuje výsledky zkušebních parametrů koncentrace hlavních znečišťujících látek v odpadních plynech uvedených ve srovnávací tabulce 1.

Obsah znečišťujících látek v produktach spalování organického odpadu
SLOŽKA Koncentrace složek, mg/m3
normativní fakticka šredna
Tuhé látky  10  0,3
Oxid uhelnatý, СО  50  25*
Chlorovodík, HCl  10  <10
Fluorovodík, HF  1  0,03
Anhydrid síry, SO2  50  <10
Těžké kovy  0,05  <0,05
Oxidy dušiku, NOx  200  82

 * v provozním režimu v ustáleném stavu má koncentrace CO nulovou hodnotuIMG_6389

ako referenční přijate pravidla Směrnice 2000/76 / EC Evropského parlamentu a Rady Evropské unie “О spalování odpadů“.

Většina pracovního cyklu se provádí při teplotě vyšší než 1000°C, a obsah kyslíku ve spalinách neklesne pod 7,5%. Produkty spalování se udržují při teplotě alespoň 900°C a obsahu kyslíku nejméně 7,5% po dobu 2,5 sekundy. Za takových podmínek vznik dioxinů je nemožný.

Celkový obsah fosforu v popelu (v přepočete na P2O5), je 38% za hmotností, což umožňuje použít popel jako fosforní hnojivo. Minerální a organické sloučeniny, obsahující fosfor, jsou jediným zdrojem doplnění zásob fosforu v půdě.

V současné době, popel jako výsledek pokusů, pravidelně získava zemědělské farmamy jako hnojivo.

Hlavní chemické složení popelu je uvedeno v tabulce níže.

Chemické složení popelu
Složka Obsah složky,% hmotnostní
Fosforečnan vápenatý, Ca3(PO4)2 80
Uhličitan vápenatý, CaCO3 20

Toxikologická analýza mikronečistot naznačuje, že obsah těžkých kovů v kostní popelu odpovídá průměrnému obsahu těžkých kovů v superfosfátech přírodního původu.

Toxikologická analýza popelu
Kov Olovo, Pb Kadmia, Cd(I) Zinek, Zn(I) Nikl, Ni(II) Měd’, Cu(II) Chrom, Cr(II)
Celkový obsah v kostní popelu, mg / kg <20 0 96,9 12,5 38,9 35,2
Hrubý obsah v komerční superfosfátu, mg / kg 7-92 50-170 50-143 7-32 4-79 66-243

Procesy spalování, plnění a získávání tepla jsou automatizovány a řízeny regulátorem. Emise škodlivých látek jsou zaznamenávány v reálném čase. Vysoké environmentální ukazatele zavedené spalovací metody umožňují vyhnout se použití stávajících drahých čistících systémů a konstrukcí.

ETAPA PŘEPROVÁDĚNÍ PROJEKTU

Vytvořeny experimentální-průmyslový základ pro vývoj, zdokonalování a testování nových typů systémů pro tepelné zpracování organickich odpadů.

Vytvořena zcela nova zkušební-provozna instalace s proměnlivým výkonem od 650 kW do 1000 kW, což umožňuje efektivně spalovaní organickich odpadů z drůbežích farem, hygienické a veterinární uřadů (včetně případě mrtvych drůbeže a hospodářských zvířat) a distribuce maloobchodních sití bez poskytnutí dodatečného paliva na prostředsvem sdílení procesů pyrolýzy, zplyňování a přímého spalování.

 
Parametr Hodnota
Výkon pece, kg / h, nastavitelný 100-450
Tepelný výkon pece, kW, nastavitelný 200-1000
Jmenovitá tepelná kapacita zapalovacích hořáků (celkem), kW, ne více než 120
Doba nepřetržitého provozu pece, h, nejméně 700
Teplota spalovacích produktů při výstupu z pece, ºС, nejvýše 1250
Tepelná účinnost pece,%, ne méně než 95
Hmotnost kovových konstrukce pece, kg, ne více než 10250
Hmotnost komplektů obložení pece, popelové komory a zdvihací střediska, kg, ne více než 6800
Celkové rozměry pece, mm, ne více než 5480х3650х6750
Napětí elektrického proudu, V 3-fáze ~380/220
Maximální spotřeba elektrické energie při spouštění, kW 5
Frekvence elektrické proudu, Hz 50

Na navrh je ziskané:

 • – technické specifikace ТУ pro nastavení výrobku pro sériovou výrobu;
 • – osvědčení Evropské unie – osvědčení o shodě E 035/01;
 • – prohlášení o shodě s normam EN 1090, EN ISO 14122 a Směrnice Rady 89/106 / EEC – prohlášení o shodě Evropské unie;
 • – závěr nezávislé evropské laboratoři „Lotyšské centrum prostředí, geologii a meteorologii“ z koncentrace zápachu v odhodicí spalinách.

Probíhají práce na vývoji technologického komplexu o kapacitě 2 MW tepelné energie. Vývoji se systém pro integraci technologického komplexu s zařízením na výrobu energie navrženy tak, aby generoval elektřinu.

KONKURENČNÍ VÝHODY

Nově příležitostí

Naše technologie otevírají nové technické, ekonomické a environmentální příležitosti a poskytují racionální řešení pro všechny zúčastněné strany.

Efektivní využití organického odpadu

Využití organického odpadu od podniků potravinového průmyslu a maloobchodních sítí, včetně odpadů s vysokou vlhkostí bez předběžného sušení.

Efektivní zdroj alternativní energie

Používání organického odpadu jako nosiče energie pro získání vlastní tepelné a/nebo elektrické energie.

Technologie životního prostředí

Zaznamenávelné nízké emise bez použití nákladných systémů a zařízení pro čištění.

Ekonomičnost a jednoduchost

Nízké provozní náklady. Zařízení má nízkou spotřebu vlastní potřebu energie a je také snadné v udržovaní.

Samostatný proces pece

Není třeba používat dodatečnych nosicu energii k využití organickih odpadů,

Bezodpadova technologie

Výsledný popel může být použit jako fosforečně hnojivo.

Snadné použití

Pro naplnění surovin do pece lze použít jakýkoli návrh potřebný pro danou surovinu;

Šířka aplikace

Možnost využití zbytků výroby potravin, úmrtí zvířat, biologického odpadu v laboratořích, odpadů z jatek, potravin s prodlouženou trvanlivostí.

Modulární uspořádání

Existuje možnost modulárního sestavení komplexu využití požadované kapacity a kapacity v závislosti na objemu výroby.

Dodržování norem

Zařízení splňuje nejpřísnější environmentální normy a technické normy Evropy, Ruska a Ukrajiny.

Krátké doby návratnosti

Od 12 do 20 měsíců.

OBLASTI POUŽITÍ NAVRHU

 • Farmy drůbežů farmy, chovu hospodářských zvířat (pro využití v případě umtrti zvířat).
 • Inkubátory (využití zbytků z výroby).
 • Zařízení na zpracování masa, jatki (pro využití odpadu z jatek).
 • Zemědělské podniky.
 • Podniky v celulózovém a papírenském průmyslu.
 • Sanitární a veterinární zařízení.
 • Distribuční sítě (potraviny, jejichž doba použitelnosti uplynula, nevhodné pro spotřebu).
 • Veterinární kliniky, laboratoře (využití biologického odpadu a laboratorních zvířat).
 • Regionální stanice pro kontrolu chorob zvířat.

ÚČINKY VPROVÁDĚNÍ NAVRHU

Ekonomické:

 • Snížení nákladů na likvidaci odpadů;
 • Snížení dopravních nákladů;
 • Výroba levné tepelné a elektrické energie pro vlastní potřebu;
 • Růst zisku.

V oblasti ochrany životního prostředí:

 • Snížení emisí znečišťujících látek, snížení množství odpadu;
 • Snížení ekologických poplatků a pokut.

Ve vztahu k obyvatelstvu:

 • Zvyšování pověsti společnosti, vytváření příznivého veřejného mínění;

Snížení stížností obyvatel na státní kontrolní orgány.

OBRANA INTELEKTUALNÍ VLASTNICTVÍ

 • Patent “Zařízení pro spalování pevného paliva” (RU), 12.08.2004, 2276309, MПK F23G5 /14.
 • Patent “Zařízení pro spalování odpadů” (RU), 17.03.2008, 2387925, МПК F23G5/00.
 • Patent “Metoda pro spalování pevného paliva” (RU), 17.03.2008, 2398997, МПК F23G5/00.
 • Patent “Zařízení pro spalování pevného paliva” (RU), 1.07.2004, 2275552, МПК F23G5/14.
 • Patent “Zařízení pro spalování pevného paliva” (UA), 11.08.2004, 20040806726, МПК (2006) F23G5/14.
 • Patent “Zařízení na spalování odpadů” (UA), 04.02.2008, a200801428 МПК F23G 5/00 F23G 5/027 (2006,01) F23B 60/00 B09B 3/00.
 • Patent “Metoda pro spalování pevného paliva” (UA), 04.02.2008, a200801404, МПК (2009) F23G F23G 5/00 5/027 F23B 90/00.
 • Patent “Zařízení pro spalování pevného paliva” (UA), 30.06.2004, 20040605178, F23G5/027.
 • Byla podána žádost o registrace mezinárodní patenta „Zařízení pro spalování odpadů“ 02.07.2014 Mezinárodní patentová přihláška č. PCT/UA2014/000069.